O nas

Konfederacja
Inicjatyw
Pozarządowych
Rzeczypospolitej

To związek stowarzyszeń, których przedstawicieli łączy podobna wrażliwość, zbliżone postrzeganie świata, a także przywiązanie do zestawu określonych wartości.

O nas

Chcemy, by nasza koalicja była przestrzenią uzgadniania, udoskonalania, a w rezultacie artykułowania postulatów, które wspólnie uznamy za istotne i wymagające podniesienia w opinii publicznej. Sądzimy, że będzie to w pełniejszy sposób realizowane po zjednoczeniu i połączeniu sił. W swoich staraniach nawiązujemy do następujących wartości:

To dla nas podstawa. Kierujemy się umiłowaniem Ojczyzny, nasza działalność w sferze społecznej, naukowej eksperckiej bazuje na przekonaniu, że Polska wymaga zaangażowania, troski oraz rozumnej aktywności jej mieszkańców. Nasze dziedzictwo narodowe stanowi dla nas niezmienną inspirację do podejmowania takiej aktywności.

Silne i suwerenne państwo narodowe jest naszym zdaniem na trwałe wpisane w historię polityczną Europy. Nie popieramy izolacjonizmu czy autarkii, jednakże stoimy na stanowisku, że decyzje w najważniejszych kwestiach winny leżeć w kompetencjach poszczególnych krajów, zaś prawdziwa europejska solidarność może opierać się tylko na dobrowolności oraz odwoływaniu się do wspólnego kośćca ideowego: greckiej filozofii, rzymskiego prawa oraz chrześcijańskiej etyki. Uważamy, że uzupełnienie tej triady o polską kulturę, umiłowanie wolności i pracowitość zagwarantuje nam trwały rozwój, niepodległość oraz dobrobyt.

Przede wszystkim wspólnota wartości i celów. Wyrażamy głębokie przekonanie, że wysiłek poprzednich pokoleń Polaków winien być doceniony i zauważony. Jedyną właściwą formą docenienia owego wysiłku jest jego kontynuacja. Czasy są zawsze inne, formy realizowania tej misji także. Ale sama istota tkwi w nas i dlatego nie godzimy się na akceptację podziałów, jakie występują dzisiaj między Polakami.

Nasza Ojczyzna jest dobrem, o które powinniśmy dbać wszyscy, niezależnie od indywidualnych preferencji światopoglądowych, ekwipunku kulturowego, tudzież poglądów politycznych.

Fundament cywilizacji Zachodu, jak również odwieczne dążenie naszego narodu. Wolność nie jest przez nas rozpatrywana w kategoriach abstrakcyjnego permisywizmu, który zwalnia ją z nieodzownego elementu odpowiedzialności. Idea wolności towarzyszyła Polakom zarówno w czasie wypracowywania podstaw republikańskiego ustroju, oporu względem zaborców, budowania struktur państwa na drodze sukcesu zbrojnego i dyplomatycznego, sprzeciwu względem totalitarnych okupantów oraz obaleniu komunizmu. Ta potrzeba i pragnienie wolności powinno nam towarzyszyć także i dzisiaj, kiedy stoimy w obliczu nowych wyzwań.

Najmniejsza z naturalnych wspólnot będąca podstawą życia społecznego i państwowego. Oparta na małżeństwie, trwałym związku kobiety i mężczyzny, oraz wspólnocie i solidarności pokoleń. Miejsce przekazywania życia oraz wychowania człowieka i jego rozwoju. Relacje rodziny i wspólnot wyższego rzędu opierać się powinny na zasadach pomocniczości i poszanowania jej autonomii

Jedyne prawomocne narzędzie wpływu na władzę i równoważenia jej siły, wspólne dobro Polaków, obywatelska Res Publica, Rzecz Pospolita. Tylko silne, dobrze zorganizowane społeczeństwo obywatelskie ma szansę wspierać a jednocześnie kontrolować władzę publiczną w ramach realizacji celów z różnych sfer i na różnych poziomach. Nie mamy wątpliwości, że potrzeby natury ekonomicznej, edukacyjnej, patriotycznej będą zaspokajane wyłącznie przy szerokim, aktywnym i świadomym obywatelskim zaangażowaniu naszych rodaków.

Organizacje członkowskie KIPR

Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej

KIPR
Łódzkie Lokalnie NOWE FIO 2024-26

Łódzkie Lokalnie NOWE FIO 2024-26

Projekt „Łódzkie Lokalnie NOWEFIO 2024-26” jest inicjatywą skupiającą się na wspieraniu lokalnych działań i inicjatyw obywatelskich na terenie województwa łódzkiego. Projekt ma na celu wzmocnienie wspólnot lokalnych poprzez umożliwienie mieszkańcom realizacji swoich własnych inicjatyw na rzecz rozwoju regionu. Głównym celem projektu jest wsparcie inicjatyw obywatelskich na rzecz rozwoju społeczności lokalnych w województwie łódzkim wykorzystując mechanizmy […]

go
Akademia Młodych Obywateli: wiedza i rozwój

Akademia Młodych Obywateli: wiedza i rozwój

Głównym celem projektu jest wzmocnienie aktywności obywatelskiej wśród młodych obywateli. Projekt dedykowany jest dla uczniów szkół średnich z całej Polski. Uczestnicy w ramach projektu, przyjeżdżają do Stolicy Polski, gdzie realizują szereg różnych aktywności: Uczestnicy mają zapewniony nocleg, pełne wyżywienie oraz ubezpieczenie, jak i wszystkie atrakcje przedstawione powyżej. Więcej na temat projektu: https://konfederacjaipr.pl/wp-content/uploads/2023/12/Prezentacja-Erasmus.pdf Bądź z Nami […]

go
Zakup sprzętu do rozwoju Hubu Dobrych Idei

Zakup sprzętu do rozwoju Hubu Dobrych Idei

Hub Dobrych Idei jest aktualnie istotnym centrum dla 150 organizacji członkowskich KIPR, z których kilkudziesięciu działa w obszarze kultury. Projekt ma za zadanie sprostać potrzebom zgłaszanym przez te organizacje, poprzez dostarczenie narzędzi umożliwiających profesjonalne nagrania wideo oraz transmisje na żywo. Wsparcie to pomoże podniesieniu poziomu profesjonalizmu spotkań, konferencji, wydarzeń i codziennej pracy organizacji. Inwestycja w […]

go
Raport na temat wsparcia polskich NGO dla walczącej Ukrainy

Raport na temat wsparcia polskich NGO dla walczącej Ukrainy

Nie będzie przesadą stwierdzenie, że Polska przystąpiła do pomocy Ukrainie już w dzień rozpoczęcia rosyjskiej brutalnej napaści na ten kraj. Społeczeństwo polskie od 24 lutego zapoczątkowało ogromną akcję, która miała na celu pomaganie Ukraińcom – zarówno uchodźcom, jak i tym, którzy zostali w ogarniętej wojną ojczyźnie. Nieoceniona jest rola, jaką w tym wszystkim odegrały organizacje pozarządowe. Od pierwszych dni włączyły się i koordynowały […]

go
Budujemy networking polskich NGO

Budujemy networking polskich NGO

Projekt „Budujemy networking polskich NGO” zakłada ustanowienie skutecznej i wszechstronnej platformy współpracy oraz wymiany doświadczeń pomiędzy organizacjami pozarządowymi (NGO) w Polsce. W ramach tego przedsięwzięcia, systematycznie organizowanie są spotkania dla NGO w Warszawie, wykorzystujące siedzibę „Hub Dobrych Idei’’. Spotkania obejmują różnorodne działania mające na celu wzmacnianie relacji i współpracy między organizacjami. Podczas tych spotkań, uczestnicy mają możliwość uczestnictwa w kuluarowych rozmowach, skorzystania z cateringu, prezentacji organizacji oraz ewentualnych […]

go
Szkolenia online

Szkolenia online

Prowadzimy bezpłatne szkolenia online w formie webinarów. Szkolenia dotyczą praktycznych aspektów prowadzenia działalności NGO, takich jak księgowość, RODO, czy finansowanie organizacji pozarządowych. Nasze webinary prowadzą doświadczeni działacze organizacji społecznych, znających z praktyki problemy i wyzwania z jakimi musi się mierzyć trzeci sektor w Polsce. Księgowość w NGO – sesja Q&A RODO w NGO Tarcza dla […]

go
Centrum Analiz KIPR

Centrum Analiz KIPR

W ramach tego projektu, oprócz opinii dotyczących aktów prawnych, Centrum Analiz będzie również przygotowywać własne postulaty w formie raportów, analiz i alertów. Te materiały będą promowane przez KIPR jako głos sektora trzeciego w dyskusji publicznej. Dzięki planowanym działaniom, Centrum Analiz KIPR ma ambicję stać się wiodącym think tankiem zajmującym się funkcjonowaniem NGO w Polsce. Realizacja […]

go
Edukacja Obywatelska – Poznaj z Nami Trzeci Sektor

Edukacja Obywatelska – Poznaj z Nami Trzeci Sektor

Wartościowy wkład projektu w proces edukacyjny polega na dostarczeniu wiedzy i narzędzi, które umożliwią uczniom aktywny udział w życiu społecznym. Obecnie młodzi Polacy często uczestniczą w wyborach i głosowaniu, ale rzadko czują się wpływowi na decyzje dotyczące ich szkół. Badania wskazują, że zaangażowanie młodzieży w działania społeczne jest niskie, dlatego projekt skupia się na tworzeniu […]

go
Hub Dobrych Idei jako kapitał żelazny KIPR

Hub Dobrych Idei jako kapitał żelazny KIPR

Pierwsza strategia skupia się na funkcjonowaniu Hubu dla NGO, obejmując wydatki, przychody, funkcjonalności, promocję oraz pozyskiwanie środków. Celem jest utworzenie modelu, który umożliwi działalność odpłatną, zachowując równowagę między przychodami a kosztami. Dodatkowo, strategia uwzględnia funkcjonowanie centrum usług wspólnych w Hubie, oferującego płatne usługi dla organizacji pozarządowych. Druga strategia koncentruje się na ogólnym funkcjonowaniu KIPR, ustalając […]

go
Akcelerator młodzieżowych inicjatyw – kampania społeczna i cykl zajęć dla młodych społeczników

Akcelerator młodzieżowych inicjatyw – kampania społeczna i cykl zajęć dla młodych społeczników

Cykl szkoleń stanowi centralny punkt projektu, zapewniając młodym uczestnikom możliwość rozwinięcia swoich kompetencji w obszarach takich jak zarządzanie zespołem, tworzenie i rozliczanie projektów oraz umiejętności marketingowe. Szkolenia te odnoszą się bezpośrednio do potrzeb młodzieży zainteresowanej angażowaniem się w działania trzeciego sektora. Poprzez zdobycie nowych umiejętności, młodzież będzie lepiej przygotowana do dalszego aktywnego zaangażowania się w […]

go
Wsparcie dla NGO

Wsparcie dla NGO

Prowadzimy na Facebooku grupę „Wsparcie dla NGO”. Grupa umożliwia działaczom organizacji pozarządowych wymianę informacji o wydarzeniach, konkursach, obowiązkach sprawozdawczych, czy innych tematach związanych z życiem NGO. Grupa założona została w czerwcu 2020 roku i od tego czasu systematycznie dołączają do niej nowe osoby – aktualnie zrzesza ona kilkuset członków. Grupa, oprócz fanpage na Facebooku, profilu […]

go
RODO w NGO

RODO w NGO

  Jakie działania podjęliśmy do tej pory? W pierwszej kolejności przeprowadziliśmy konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami publicznymi na temat RODO w organizacjach pozarządowych. W ramach konsultacji stworzyliśmy ankietę składającą się z trzech części: pytań ogólnych na temat organizacji, pytań dotyczących zbierania danych osobowych, oraz pytań dotyczących środków bezpieczeństwa w organizacji. Ankieta została udostępniona na […]

go
Tu mieszkam Tu strzegę

Tu mieszkam Tu strzegę

W 2018 roku KIPR realizowała projekt „Tu mieszkam, tu strzegę – kompendium wiedzy i seminarium dla osób prowadzących działalność strażniczą samorządu terytorialnego” ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości. Projekt polegał na organizacji seminarium eksperckiego dotyczącego prawnych aspektów ubiegania się o informację publiczną oraz opracowanie kompendium […]

go
Kongres Inicjatyw Pozarządowych

Kongres Inicjatyw Pozarządowych

Kongres Inicjatyw Pozarządowych to spotkanie przedstawicieli NGO z całej Polski i dyskusja nad stanem sektora organizacji społecznych w Polsce. Ideą Kongresu jest umożliwienie spotkania się w gronie społeczników i badaczy społeczeństwa obywatelskiego. Wydarzenie stworzy przestrzeń do dyskusji oraz wymiany doświadczeń, które mogą zaowocować współpracą i konsolidacją organizacji pozarządowych, którym bliskie są wartości łączące pomysłodawców Kongresu: […]

go