Regulamin darowizn

KIPR

„Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej”

KIPR

§1. Informacje ogólne

 1. Strona internetowa konfederacjaipr.pl jest prowadzona przez Związek Stowarzyszeń Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej (zwany dalej KIPR), z siedzibą w Warszawie, przy ul. Plac Grzybowski 3/5 00-115, zarejestrowany w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla m.st. w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000668126, PLN, NIP: 5272800295.
 2. Niniejszy regulamin ma na celu określenie warunków przekazywania darowizn online za pomocą formularza dostępnego na stronie konfederacjaipr.pl realizowanego przez serwisy PayU SA oraz PayPal.
 3. Płatności online są obsługiwane przez operatora płatności PayU SA, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań NIP 779-23-08-495, REGON 300523444, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000274399 oraz przez operatora PayPal (Europe) S.à r.l.et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349).
 4. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem konfederacjaipr.pl/pl/dokument/regulamin-darowizn/

§2. Zasady przekazywania darowizn

 1. Darowiznę może przekazać każda pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna. Osoby te będą nazywane dalej „Darczyńcami”.
 2. Serwisy PayU oraz PayPal umożliwiają przekazanie darowizny na rzecz KIPR celem wsparcia działań statutowych.
 3. Darowizny przekazywane za pomocą strony konfederacjaipr.pl mogą być realizowane od 13.10.2020r.
 4. W celu przekazania darowizny jednorazowej przez Serwis PayU lub serwis PayPal, po wypełnieniu formularza obecnego na stronie konfederacjaipr.pl, Darczyńca zostaje odpowiednio przekierowany do serwisu payu.pl/paypal.pl 
 5. W ramach płatności online Darczyńca może dokonać wpłat za pomocą: 

• przelewów elektronicznych (w tym BLIK, Google Pay) oraz przelewów tradycyjnych (aktualna lista banków współpracujących i metod płatności PayU SA jest dostępna na stronie http://www.payu.pl/płatności-online) oraz kart płatniczych, 

• przelewów elektronicznych jednorazowych bądź cyklicznych poprzez system PayPal

 1. Dodatkowo, ze strony Serwisu PayU Darczyńca ma możliwość pobrania druku do wpłaty darowizny na poczcie lub w banku.
 2. Każdy Darczyńca, który wypełni formularz i przejdzie do serwisu PayU/PayPal wyraża zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w celu utrzymywania stałego kontaktu z Administratorem w związku z jego celami statutowymi, zgodnie z Polityką Prywatności dostępną na stronie internetowej https://konfederacjaipr.pl/pl/dokument/polityka-prywatnosci/

§3. Postępowanie reklamacyjne

 1. W uzasadnionych przypadkach Darczyńca może zgłosić reklamację i zażądać zwrotu przekazanej darowizny.
 2. Reklamację należy zgłosić na adres: biuro@konfederacjaipr.pl wpisując w tytule wiadomości „reklamacja” oraz podając powód i szczegółowe dane transakcji. Każda reklamacja rozpatrywana będzie przez KIPR indywidualnie w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

§4. Postanowienia końcowe

 1. KIPR ma prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Organizacje członkowskie KIPR

Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej

KIPR