O nas

Konfederacja
Inicjatyw
Pozarządowych
Rzeczypospolitej

To związek stowarzyszeń, których przedstawicieli łączy podobna wrażliwość, zbliżone postrzeganie świata, a także przywiązanie do zestawu określonych wartości.

O nas

Chcemy, by nasza koalicja była przestrzenią uzgadniania, udoskonalania, a w rezultacie artykułowania postulatów, które wspólnie uznamy za istotne i wymagające podniesienia w opinii publicznej. Sądzimy, że będzie to w pełniejszy sposób realizowane po zjednoczeniu i połączeniu sił. W swoich staraniach nawiązujemy do następujących wartości:

To dla nas podstawa. Kierujemy się umiłowaniem Ojczyzny, nasza działalność w sferze społecznej, naukowej eksperckiej bazuje na przekonaniu, że Polska wymaga zaangażowania, troski oraz rozumnej aktywności jej mieszkańców. Nasze dziedzictwo narodowe stanowi dla nas niezmienną inspirację do podejmowania takiej aktywności.

Silne i suwerenne państwo narodowe jest naszym zdaniem na trwałe wpisane w historię polityczną Europy. Nie popieramy izolacjonizmu czy autarkii, jednakże stoimy na stanowisku, że decyzje w najważniejszych kwestiach winny leżeć w kompetencjach poszczególnych krajów, zaś prawdziwa europejska solidarność może opierać się tylko na dobrowolności oraz odwoływaniu się do wspólnego kośćca ideowego: greckiej filozofii, rzymskiego prawa oraz chrześcijańskiej etyki. Uważamy, że uzupełnienie tej triady o polską kulturę, umiłowanie wolności i pracowitość zagwarantuje nam trwały rozwój, niepodległość oraz dobrobyt.

Przede wszystkim wspólnota wartości i celów. Wyrażamy głębokie przekonanie, że wysiłek poprzednich pokoleń Polaków winien być doceniony i zauważony. Jedyną właściwą formą docenienia owego wysiłku jest jego kontynuacja. Czasy są zawsze inne, formy realizowania tej misji także. Ale sama istota tkwi w nas i dlatego nie godzimy się na akceptację podziałów, jakie występują dzisiaj między Polakami.

Nasza Ojczyzna jest dobrem, o które powinniśmy dbać wszyscy, niezależnie od indywidualnych preferencji światopoglądowych, ekwipunku kulturowego, tudzież poglądów politycznych.

Fundament cywilizacji Zachodu, jak również odwieczne dążenie naszego narodu. Wolność nie jest przez nas rozpatrywana w kategoriach abstrakcyjnego permisywizmu, który zwalnia ją z nieodzownego elementu odpowiedzialności. Idea wolności towarzyszyła Polakom zarówno w czasie wypracowywania podstaw republikańskiego ustroju, oporu względem zaborców, budowania struktur państwa na drodze sukcesu zbrojnego i dyplomatycznego, sprzeciwu względem totalitarnych okupantów oraz obaleniu komunizmu. Ta potrzeba i pragnienie wolności powinno nam towarzyszyć także i dzisiaj, kiedy stoimy w obliczu nowych wyzwań.

Najmniejsza z naturalnych wspólnot będąca podstawą życia społecznego i państwowego. Oparta na małżeństwie, trwałym związku kobiety i mężczyzny, oraz wspólnocie i solidarności pokoleń. Miejsce przekazywania życia oraz wychowania człowieka i jego rozwoju. Relacje rodziny i wspólnot wyższego rzędu opierać się powinny na zasadach pomocniczości i poszanowania jej autonomii

Jedyne prawomocne narzędzie wpływu na władzę i równoważenia jej siły, wspólne dobro Polaków, obywatelska Res Publica, Rzecz Pospolita. Tylko silne, dobrze zorganizowane społeczeństwo obywatelskie ma szansę wspierać a jednocześnie kontrolować władzę publiczną w ramach realizacji celów z różnych sfer i na różnych poziomach. Nie mamy wątpliwości, że potrzeby natury ekonomicznej, edukacyjnej, patriotycznej będą zaspokajane wyłącznie przy szerokim, aktywnym i świadomym obywatelskim zaangażowaniu naszych rodaków.

Do tego wszystkiego chcemy dążyć, a jako formułę, która stanowi zupełnie podstawowy mianownik Konfederacji, postrzegamy tę zaproponowaną przez prof. Andrzeja Zybertowicza.

Brzmi ona następująco:

I

Potrzebujemy własnego, suwerennego i sprawnego państwa, które troszczy się o interes narodowy.

II

Można być dobrym Polakiem, nie będąc katolikiem, można być dobrym Polakiem, nie będąc osobą wierzącą, można być dobrym Polakiem, mając poglądy lewicowe, prawicowe albo nie posiadając jasności w tej materii. Ale nie można być dobrym Polakiem, nie doceniając kulturowej i organizacyjnej roli Kościoła rzymskokatolickiego w dziejach Polski.

III

Można być krytycznym wobec tradycji naszego narodu, ale nie wolno się od tej tradycji odwracać ani jej fałszować.

Organizacje członkowskie KIPR

Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej

KIPR

Zapisz się do newslettera

 

Zapisz się do newslettera