Statut związku stowarzyszeń

KIPR

„Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej”

KIPR

Preambuła

My, członkowie Konfederacji Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej, chcemy stworzyć przestrzeń uzgadniania oraz artykułowania postulatów służących wzmocnieniu społeczeństwa obywatelskiego  oraz dobru wspólnemu naszej wspólnoty. Dla ich realizacji ważne jest połączenie sił. Łączy nas przywiązanie do wspólnych wartości:

Patriotyzm – to dla nas podstawa. Kierujemy się umiłowaniem Ojczyzny, nasza działalność
w sferze społecznej, naukowej eksperckiej bazuje na przekonaniu, że Polska wymaga zaangażowania, troski oraz rozumnej aktywności jej mieszkańców. Nasze dziedzictwo narodowe stanowi dla nas niezmienną inspirację do podejmowania takiej aktywności.

Wspólnota – przede wszystkim wspólnota wartości i celów. Wyrażamy głębokie przekonanie, że wysiłek poprzednich pokoleń Polaków winien być doceniony i zauważony. Jedyną właściwą formą docenienia owego wysiłku jest jego kontynuacja. Czasy są zawsze inne, formy realizowania tej misji także. Ale sama istota tkwi w nas i dlatego nie godzimy się na akceptację podziałów, jakie występują dzisiaj między Polakami. Nasza Ojczyzna jest dobrem, o które powinniśmy dbać wszyscy, niezależnie od indywidualnych preferencji światopoglądowych, ekwipunku kulturowego, tudzież poglądów politycznych.

Suwerenność – silne i suwerenne państwo narodowe jest naszym zdaniem na trwałe wpisane
w historię polityczną Europy. Nie popieramy izolacjonizmu czy autarkii, jednakże stoimy na stanowisku, że decyzje w najważniejszych kwestiach winny leżeć w kompetencjach poszczególnych krajów, zaś prawdziwa europejska solidarność może opierać się tylko na dobrowolności oraz odwoływaniu się do wspólnego kośćca ideowego: greckiej filozofii, rzymskiego prawa oraz chrześcijańskiej etyki. Uważamy, że uzupełnienie tej triady o polską kulturę, umiłowanie wolności i pracowitość zagwarantuje nam trwały rozwój, niepodległość oraz dobrobyt.

Wolność – kolejny fundament cywilizacji Zachodu, jak również odwieczne dążenie naszego narodu. Wolność nie jest przez nas rozpatrywana w kategoriach abstrakcyjnego permisywizmu, który zwalnia ją z nieodzownego elementu odpowiedzialności. Idea wolności towarzyszyła Polakom zarówno w czasie wypracowywania podstaw republikańskiego ustroju, oporu względem zaborców, budowania struktur państwa na drodze sukcesu zbrojnego i dyplomatycznego, sprzeciwu względem totalitarnych okupantów oraz obaleniu komunizmu. Ta potrzeba i pragnienie wolności powinno nam towarzyszyć także i dzisiaj, kiedy stoimy w obliczu nowych wyzwań.

Społeczeństwo obywatelskie – jedyne prawomocne narzędzie wpływu na władzę i równoważenia jej siły, wspólne dobro Polaków, obywatelska Res Publica, Rzecz Pospolita. Tylko silne, dobrze zorganizowane społeczeństwo obywatelskie ma szansę wspierać a jednocześnie kontrolować władzę publiczną w ramach realizacji celów z różnych sfer i na różnych poziomach. Nie mamy wątpliwości, że potrzeby natury ekonomicznej, edukacyjnej, patriotycznej będą zaspokajane wyłącznie przy szerokim, aktywnym i świadomym obywatelskim zaangażowaniu naszych rodaków.

Rodzina – najmniejsza z naturalnych wspólnot będąca podstawą życia społecznego i państwowego. Oparta na małżeństwie, trwałym związku kobiety i mężczyzny oraz wspólnocie i solidarności pokoleń. Miejsce przekazywania życia oraz wychowania człowieka i jego rozwoju. Relacje rodziny i wspólnot wyższego rzędu opierać się powinny na zasadach pomocniczości i poszanowania jej autonomii.

Rozdział I

Nazwa, teren działania, siedziba

§ 1

1. Związek Stowarzyszeń pod nazwą „Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej”
(w skrócie KIPR),zwany dalej „Konfederacją”, jest samorządnym, dobrowolnym i trwałym zrzeszeniem organizacji, powołany w celach niezarobkowych, działającym na podstawie przepisów prawa oraz niniejszego Statutu, zwanego dalej Statutem.

2. Konfederacja jest strukturą ogólnopolską, a jej siedzibą jest Warszawa.

§ 2

1. Konfederacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy na języki obce. W języku angielskim, Konfederacja używa nazwy „Polish Non-Governmental Initiatives Confederacy.

2. Nazwa „Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej” oraz jej znak graficzny odróżnia Konfederację od innych stowarzyszeń, organizacji i instytucji. Członkowie i organy Konfederacji chronią nazwę „Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej” oraz jej znak graficzny wszelkimi dostępnymi środkami prawnymi.

§ 3

1. Konfederacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

2. Konfederacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji, działających na rzecz realizacji celów zbieżnych z celami Konfederacji.

Rozdział II

Zasady, cele i środki działania

§ 4

1. Konfederacja uznaje zasadę równości i niezależności jej organizacji członkowskich.

2. Poza działaniami związanymi z realizacją celów Konfederacji, określonych w § 6, Konfederacja nie podejmuje działań konkurencyjnych wobec swoich członków.

3. Konfederacja w swoich działaniach nie wspiera żadnej partii politycznej. Członkiem organu Konfederacji nie może być członek partii politycznej.

4. Konfederacja może wypowiadać się w sprawach publicznych.

§ 5

1. Konfederacja prowadzi swoją działalność w celu realizacji celów statutowych.

2. Konfederacja może prowadzić działalność gospodarczą.

3. Udział w organach Konfederacji ma charakter społeczny.

4. Konfederacja może zatrudniać pracowników.

§ 6

Celem Konfederacji jest:

 1. wspieranie działalności polskich organizacji pozarządowych zaangażowanych w:
 2. działalność na rzecz ochrony praw i swobód obywatelskich oraz propagowanie postaw obywatelskiej aktywności i odpowiedzialności;
 3. upowszechnianie zasad dobrego rządzenia, przejrzystości w życiu publicznym, społecznej kontroli nad instytucjami zaufania publicznego, dostępu obywateli do informacji, pomocy prawnej i wymiaru sprawiedliwości;
 4. działalność na rzecz rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, w tym lokalnej aktywności obywatelskiej oraz lokalnych inicjatyw społecznych i kulturalnych;
 5. wspieranie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie edukacji obywatelskiej, historycznej i artystycznej;
 6. współpracę z Polonią i Polakami za granicą;
 7. wspieranie kultury i sztuki oraz opieka nad zabytkami i ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 8. propagowanie wiedzy na temat historii i kultury polskiej;
 9. podtrzymywanie i upowszechnianie wartości chrześcijańskich i solidaryzmu społecznego;
 10. wspieranie działalności prowadzonej na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka i rodzica.
 11. reprezentacja członków Konfederacji wobec sektora publicznego i innych środowisk w zakresie przez nich powierzonym;
 12. wspieranie działalności statutowej organizacji członkowskich;
 13. podnoszenie profesjonalnych umiejętności liderów organizacji członkowskich;
 14. działanie na rzecz merytorycznej, partnerskiej współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną;
 15. działanie na rzecz rozwoju instytucjonalnego organizacji pozarządowych;
 16. prowadzenie prac na rzecz regulacji prawnych dotyczących przedmiotu działalności organizacji członkowskich, a także opiniowanie i monitorowanie przestrzegania istniejących aktów prawnych;
 17. wspieranie wymiany informacji i doświadczeń oraz współpracy pomiędzy polskimi organizacjami pozarządowymi zaangażowanymi w działania wymienione w  ust. 1;
 18. sprzyjanie nawiązywaniu współpracy pomiędzy polskimi organizacjami pozarządowymi a ich potencjalnymi partnerami w kraju oraz za granicą;
 19.  działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo i informacyjnie polskie organizacje pozarządowe zaangażowane w działania wymienione w ust. 1;
 20.  działalność upowszechniająca naukę – realizacja zadań wspierających rozwój polskiej nauki przez upowszechnianie, promocję i popularyzację wyników działalności badawczo-rozwojowej, innowacyjnej i wynalazczej, w tym w skali międzynarodowej, a także zadań związanych z utrzymaniem zasobów o dużym znaczeniu dla nauki i jej dziedzictwa, nieobejmujących prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych;
 21. działalność naukowa oraz działalność wydawnicza służąca realizacji celów wymienionych w punktach 1-11 niniejszego paragrafu.

§ 7

Konfederacja realizuje swoje cele m. in. poprzez:

 1. organizowanie konsultacji, spotkań, seminariów, konferencji, szkoleń i warsztatów;
 2. zajmowanie stanowiska w sprawach istotnych z punktu widzenia członków Konfederacji;
 3. rozwijanie współdziałania z innymi organizacjami pozarządowymi i organami administracji publicznej;
 4. wydawanie publikacji;
 5. współpracę i udział w europejskich i międzynarodowych porozumieniach organizacji pozarządowych i innych instytucjach, działających w obszarze celów statutowych Konfederacji;
 6. wspieranie działalności Członków Konfederacji w wymianie informacji, doświadczeń, zasobów, upowszechnianiu dobrych praktyk wypracowanych przez członków Konfederacji oraz nawiązywaniu współpracy z partnerami zagranicznymi.

Rozdział III

Członkowie

§ 8

1. Członkiem Konfederacji może być związek stowarzyszeń, stowarzyszenie, fundacja lub inna osoba prawna z zastrzeżeniem ust. 3. Członkami rzeczywistymi Konfederacji mogą być jedynie podmioty respektujące wartości przedstawione w Preambule.

2. Organizacja członkowska Konfederacji musi być zarejestrowana w Polsce lub posiadać
w Polsce stałe przedstawicielstwo.

3. Członkiem Konfederacji nie może być: partia polityczna, fundacja ustanowiona przez partię polityczną, szkoła i uczelnia wyższa, jednostka organizacyjna administracji publicznej, związek zawodowy, organizacja pracodawców i organizacja branżowa oraz fundacja, której jedynym fundatorem jest Skarb Państwa.

4. Członek Konfederacji jest reprezentowany przez pisemnie upoważnioną do tego osobę fizyczną. Upoważnienie wydaje się na podstawie wewnętrznych przepisów regulujących działalność danego członka Konfederacji. Osoba fizyczna może reprezentować wyłącznie jeden podmiot prawny – jednego członka Konfederacji.

5. Każdy Członek Konfederacji ma prawo do zmiany, w dowolnym terminie, osoby o której mowa w ust. 4, o czym zawiadamia Konfederację w formie pisemnej.

 1. Skreślony
  1. Każdy Członek Konfederacji ma jeden głos.

§ 9

1. Członkowie Konfederacji dzielą się na:

a)    członków wspierających;

b)    członków rzeczywistych

c)    członków zwyczajnych.

2. Członkiem wspierającym Konfederacji może zostać organizacja posiadająca osobowość prawną albo ruch nieformalny nie posiadający osobowości prawnej popierający cele i zadania Konfederacji oraz deklarujący na rzecz Konfederacji pomoc merytoryczną, rzeczową lub finansową, przyjęty na swój wniosek, w drodze uchwały Zarządu Konfederacji.

3. Przyjęcie członka wspierającego Konfederacji następuje na pisemny wniosek zainteresowanej organizacji w drodze uchwały Zarządu.

4. Członkiem rzeczywistym Konfederacji może zostać osoba prawna zarejestrowana w Polsce, która zobowiąże się do przestrzegania Statutu Konfederacji oraz gotowa jest współdziałać dla osiągnięcia celów Konfederacji.

5. Przyjęcie członka rzeczywistego Konfederacji następuje na pisemny wniosek zainteresowanej organizacji w drodze uchwały Zarządu.

6. O status członka rzeczywistego organizacja może wystąpić po upływie co najmniej 6 miesięcy w formule członkostwa wspierającego. W uzasadnionych przypadkach Zarząd może w drodze uchwały przyjętej większością 2/3 głosów odstąpić od tego wymogu.

7. Odmowa przyjęcia organizacji w poczet członków rzeczywistych Konfederacji powinna być pisemnie uzasadniona przez Zarząd.

8. Od odmownej uchwały Zarządu organizacji zainteresowanej członkostwem rzeczywistym przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Zebrania. Walne Zebranie może uchylić uchwałę Zarządu bezwzględną większością głosów.

9. Odwołanie składa się za pośrednictwem Zarządu w terminie 30 dni od podjęcia uchwały przez Zarząd. Odwołanie złożone po terminie może zostać rozpatrzone przez Walne Zebranie.

10. Członkami zwyczajnymi konfederacji są związki stowarzyszeń, członkowie założyciele oraz inne organizacje, które wniosły istotny wkład na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

11. Przyjęcie członka zwyczajnego Konfederacji następuje na pisemny wniosek zainteresowanej organizacji w drodze uchwały Walnego Zebrania.

§ 10

1. Wszyscy członkowie Konfederacji mają obowiązek:

1)    przestrzegania niniejszego Statutu i uchwał władz Konfederacji;

2)    terminowego opłacania składek członkowskich w wysokości i w sposób określony przez Walne Zebranie;

3)    brania czynnego udziału w realizacji celów statutowych Konfederacji;

dbałości o dobre imię Konfederacji oraz wzrost jej roli i znaczenia.

2. Skreślony

§ 11

1. Wszyscy członkowie rzeczywiści i zwyczajni Konfederacji mają prawo do:

1)    wykonywania poprzez swoich przedstawicieli o których mowa § 8 ust. 4 czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Konfederacji;

2)    uczestnictwa w jej pracach, w tym prawo udziału w Walnym Zebraniu;

3)    uczestnictwa w spotkaniach, szkoleniach i innych działaniach wynikających z realizacji celów statutowych Konfederacji;

4)    występowania o pośrednictwo Konfederacji w sytuacjach spornych z instytucjami publicznymi w zakresie realizacji swojej działalności statutowej;

5)    posługiwania się nazwą „Członek Konfederacji Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej” oraz logotypem Konfederacji;

6)    zgłaszania opinii, wniosków i postulatów do władz Konfederacji;

7)    ubiegania się o patronat Konfederacji nad działaniami zgodnymi z celami Konfederacji.

2. Warunkiem korzystania z praw członka rzeczywistego lub zwyczajnego jest uregulowanie składek członkowskich oraz przestrzeganie obowiązków wymienionych w § 11.

§ 12

1. Wszyscy członkowie wspierający Konfederacji mają prawo do:

 1. uczestnictwa w jej pracach, w tym prawo udziału w Walnym Zebraniu z głosem doradczym;
 2. uczestnictwa w spotkaniach, szkoleniach i innych działaniach wynikających z realizacji celów statutowych Konfederacji;
 3. występowania o pośrednictwo Konfederacji w sytuacjach spornych z instytucjami publicznymi w zakresie realizacji swojej działalności statutowej;
 4. posługiwania się nazwą „Członek wspierający Konfederacji Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej” oraz logotypem Konfederacji;
 5. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów do władz Konfederacji;
 6. ubiegania się o patronat Konfederacji przy realizacji działań zbieżnych z celami Konfederacji.

2. Warunkiem korzystania z praw członka wspierającego jest przestrzeganie obowiązków wymienionych w § 13.

§ 13

Wszyscy członkowie wspierający Konfederacji mają obowiązek:

 1. przestrzegania niniejszego Statutu i uchwał władz Konfederacji;
 2. brania czynnego udziału w realizacji celów statutowych Konfederacji;
 3. udzielania zadeklarowanej pomocy merytorycznej, rzeczowej lub finansowej;
 4. dbałości o dobre imię Konfederacji oraz wzrost jej roli i znaczenia.

§ 14

1. Członkostwo ustaje wskutek:

 1. likwidacji podmiotu będącego członkiem Konfederacji;
 2. skreślenia z listy członków, na pisemny wniosek członka;
 3. wykluczenia  z listy członków zgodnie z § 14 ust. 2.

2. W przypadku działania na szkodę Konfederacji, niegodnego działania podważającego autorytet Konfederacji lub rażącego naruszenia przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub Statutu przez podmiot będący członkiem Konfederacji, Zarząd podejmuje uchwałę o wykluczeniu podmiotu z listy członków.

3. Wykluczony członek Konfederacji ma prawo odwołania od wykluczającej uchwały Zarządu do najbliższego Walnego Zebrania za pośrednictwem Zarządu w terminie 30 dni od daty otrzymania. Walne Zebranie może uchylić uchwałę Zarządu bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy swoich członków.

4. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV

Organy Konfederacji

§ 15

1. Organami Konfederacji są:

 1. Walne Zebranie;
 2. Zarząd;
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 16

1. Walne Zebranie jest najwyższym organem Konfederacji.

2. W Walnym Zebraniu uczestniczą z prawem głosu członkowie rzeczywiści, członkowie zwyczajni oraz bez prawa głosu członkowie wspierający.

3. Do kompetencji Walnego Zebrania należą wszystkie sprawy, w których Statut nie określa właściwości innych organów Konfederacji, w tym w szczególności:

 1. wybór oraz odwoływanie członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej, z zastrzeżeniem § 17 ust. 3;
 2. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Konfederacji, a także w sprawie wykluczania członka Konfederacji;
 3. podejmowanie uchwał dotyczących kierunków działania Konfederacji;
 4. uchwalanie wysokości składki członkowskiej;
 5. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi, na wniosek Komisji Rewizyjnej;
 6. podejmowanie decyzji o wchodzeniu w skład federacji krajowych i międzynarodowych większością 2/3 głosów;
 7. przyjmowanie członków zwyczajnych Konfederacji; 
 8. uchwalanie zmian Statutu;
 9. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Konfederacji.

4. Walne Zebranie podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, chyba że Statut stanowi inaczej. Decyzję o przyjęciu członka zwyczajnego walne zebranie podejmuje większością głosów obecnych na zebraniu członków zwyczajnych Konfederacji.

5. Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd co najmniej jeden raz w ciągu roku kalendarzowego.

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie może zostać zwołane w każdym czasie przez zarząd, z własnej inicjatywy lub z inicjatywy Komisji Rewizyjnej albo co najmniej 1/3 łącznej liczby członków rzeczywistych i członków zwyczajnych. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane w terminie miesiąca od złożenia wniosku i może podejmować decyzje wyłącznie w sprawach przewidzianych w projekcie porządku obrad.

7. Zarząd jest zobowiązany poinformować członków o terminie, miejscu i planowanym porządku obrad Walnego Zebrania co najmniej 14 dni przed terminem Zebrania.

8. Do ważności Walnego Zebrania wymagana jest w pierwszym terminie obecność połowy uprawnionych. W drugim terminie, 30 minut po pierwszym, Walne Zebranie jest ważne bez względu na liczbę obecnych.

9. Walne Zebranie wybiera przewodniczącego i sekretarza obrad spośród osób uczestniczących w Walnym Zebraniu, reprezentujących członków rzeczywistych bądź członków zwyczajnych Konfederacji. Uchwały oraz protokoły Walnego Zebrania są podpisywane przez przewodniczącego i sekretarza obrad.

§ 17

1. Zarząd jest organem wykonawczym Konfederacji.

2. Zarząd składa się z od 4 do 12 osób, w tym Prezesa Zarządu, nie więcej niż dwóch Wiceprezesów Zarządu i Sekretarza Zarządu.

2a. Członkowie zarządu są wybierani na 3-letnią kadencję na Walnym Zebraniu, spośród osób
o których mowa w § 8 ust. 4, przy czym:

1) ¾ składu Zarządu wybierane jest przez członków zwyczajnych;

2) ¼ składu Zarządu wybierana jest przez członków rzeczywistych

3) dana osoba może być członkiem Zarządu więcej niż jedną kadencję.

2b Na pierwszym posiedzeniu po wyborze członkowie zarządu wybierają spośród siebie Prezesa Zarządu, nie więcej niż dwóch Wiceprezesów Zarządu i Sekretarza Zarządu.

2. W przypadkach wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu przed upływem kadencji – organowi przysługuje prawo kooptacji spośród osób, o których mowa w § 8 ust. 4. Liczba członków powołanych w ten sposób nie może przekraczać 1/2 liczby Członków Zarządu pochodzących
z wyboru.

3. Do zadań Prezesa Zarządu zalicza się przede wszystkim: kierowanie pracami Zarządu, zwoływanie jego posiedzeń oraz jego reprezentacja. Do zadań Wiceprezesów Zarządu zalicza się przede wszystkim wspomaganie Prezesa Zarządu w wykonywaniu jego obowiązków. Do zadań Sekretarza Zarządu zalicza się przede wszystkim: prowadzenie dokumentacji Konfederacji, nadzór nad bieżącymi pracami Konfederacji oraz koordynacja pracy biura i jego pracowników. Podziału obowiązków pozostałych członków Zarządu dokonuje Zarząd na swoim pierwszym posiedzeniu.

4. Zarząd realizuje uchwały Walnego Zebrania w zakresie określonym w niniejszym Statucie. Zarząd odpowiada za planowanie i prowadzenie działalności Konfederacji zgodnie z kierunkami działania przyjętymi uchwałą Walnego Zebrania.

5. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

 1. opracowanie projektu rocznego planu pracy i budżetu;
 2. przedstawianie na Walnym Zebraniu sprawozdań z działalności Konfederacji oraz sprawozdania finansowego za rok poprzedni;
 3. opracowanie i przedstawienie Walnemu Zebraniu propozycji kierunków działania Konfederacji;
 4. powoływanie i likwidacja stałych lub doraźnych komisji i grup roboczych oraz nadzór nad ich pracami;
 5. reprezentowanie Konfederacji na zewnątrz;
 6. prowadzenie gospodarki finansowej i nadzór nad majątkiem Konfederacji;
 7. podejmowanie uchwał przyznających członkostwo rzeczywiste oraz status członka wspierającego.

6. Posiedzenie Zarządu musi zostać zwołane na wniosek co najmniej 2 członków Zarządu, lub 1/3 członków Komisji Rewizyjnej lub Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

7. Zebrania Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

8. W zebraniach Zarządu mogą uczestniczyć członkowie Komisji Rewizyjnej oraz inne zaproszone osoby.

9. Do kompetencji Zarządu należy formułowanie stanowisk i opinii Konfederacji po zasięgnięciu opinii członków Konfederacji.

§ 18

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą 3 osoby wybrane przez Walne Zebranie spośród osób rekomendowanych przez Członków.

2. Członek Komisji Rewizyjnej:

1) nie może być jednocześnie członkiem Zarządu ani pozostawać z żadnym z członków Zarządu
w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia; z dniem zaistnienia okoliczności przewidzianych w tym przepisie mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa automatycznie;

2) nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

3. Na pierwszym zebraniu członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają ze swojego grona Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

4. Zebrania Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący Komisji.

5. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrola bieżącej pracy Konfederacji;

2) występowanie z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania

3) przedstawianie na zamykającym kadencję Walnym Zebraniu sprawozdania ze swojej działalności wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu.

§ 19

1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata.

2. Członkostwo w Zarządzie albo Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji w przypadku:

1) skreślony;

2) skreślony;

3) skreślony;

4) śmierci;

5) utraty zdolności do czynności prawnych;

6) ustąpienia z funkcji członka organu przekazanej w formie pisemnej

7) odwołania z funkcji członka Zarządu albo Komisji Rewizyjnej na mocy uchwały Walnego Zebrania;

8) wstąpienia do partii politycznej.

3. O ile Statut nie stanowi inaczej, decyzje Zarządu i Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności więcej niż połowy swoich członków.

§ 20

Z tytułu uczestniczenia w pracach organów Konfederacji nie przysługuje wynagrodzenie, jednakże może przysługiwać zwrot uzasadnionych kosztów podróży.

§ 21

Oświadczenia woli w imieniu Konfederacji składa łącznie dwóch członków zarządu, w tym Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu lub Sekretarz Zarządu.

Rozdział V

Majątek Konfederacji

§ 22

1. Majątek Konfederacji pochodzi ze składek członkowskich, a także darowizn, spadków, zapisów, subwencji osób prawnych i fizycznych, dochodów z posiadanego kapitału oraz z innych źródeł prawnie dozwolonych nie wyłączonych postanowieniami niniejszego Statutu.

2. Działalność Konfederacji nie jest nastawiona na zysk.

3. Konfederacja nie może:

1) udzielać pożyczek;

2) przekazywać majątku Konfederacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje nieodpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

3) wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Konfederacji;

4) dokonywać zakupów towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Konfederacji, członkowie organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie na zasadach mniej korzystnych niż od osób trzecich.

§ 23

1. Zarząd zapewnia rzetelne prowadzenie księgowości zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i sprawozdawczości.

2. W terminie 90 dni od końca roku kalendarzowego, Zarząd sporządza sprawozdanie finansowe
i przedstawia je Komisji Rewizyjnej, która w terminie nie dłuższym niż 30 dni od otrzymania sprawozdania może zgłosić Zarządowi uwagi do sprawozdania lub zażądać jego uzupełnienia.

3. W terminie ustalonym przez Walne Zebranie, Zarząd przedstawia Walnemu Zebraniu do akceptacji sprawozdanie finansowe, przygotowane w sposób przedstawiony wyżej, wraz z opinią Komisji Rewizyjnej.

4. Każdy członek rzeczywisty i zwyczajny Konfederacji ma prawo na własny koszt i przez swoich przedstawicieli, w tym wewnętrznych i zewnętrznych rewidentów, w rozsądnym czasie badać, kopiować i kontrolować wszystkie księgi, dokumenty i konta Konfederacji.

Rozdział VI

Zmiana Statutu i rozwiązanie Konfederacji

§ 24

1. Uchwały w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania Konfederacji zapadają na Walnym Zebraniu kwalifikowaną większością 2/3 głosów.

2. W uchwale o rozwiązaniu Konfederacji określa się termin rozpoczęcia likwidacji oraz osoby likwidatorów.

3. Majątek pozostały po zakończeniu likwidacji przeznacza się na cele społecznie użyteczne zbieżne z celami Konfederacji, wskazane w uchwale Walnego Zebrania o jej rozwiązaniu.

Rozdział VII

Przepisy końcowe

§ 25

W sprawach nieregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy ustawy – Prawo
o stowarzyszeniach, Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz inne obowiązujące przepisy prawne.

Organizacje członkowskie KIPR

Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej

KIPR