Wsparcie dla Lokalnych Inicjatyw: Fundusze Unijne dla NGO


Główny cel projektu: Promocja środków Unijnych wśród organizacji pozarządowych, wsparcie III sektora oraz rozwój lokalny.

Projekt zakłada: Szkolenia stacjonarne (w każdym województwie co najmniej jedno), szkolenia online oraz kampania promocyjna.

Zakres tematyczny szkoleń:

 1. Wprowadzenie do Funduszy Unijnych:
  • Omówienie ogólnych zasad i celów funduszy unijnych.
  • Przegląd dostępnych programów i instrumentów finansowych.
 2. Proces Składania Wniosków:
  • Krok po kroku: Jak przygotować skuteczny wniosek.
  • Wskazówki dotyczące dokumentacji i wymaganych załączników.
 3. Dofinansowanie dla NGO:
  • Specyfika finansowania organizacji pozarządowych z funduszy unijnych.
  • Przykłady udanych projektów NGO wspieranych przez fundusze unijne.
 4. Edukacja i Kultura Finansowana z Funduszy Unijnych:
  • Finansowanie projektów związanych z edukacją i kulturą.
  • Przykłady działań wspieranych przez fundusze unijne w dziedzinie edukacji i kultury.
 5. Sukcesy Lokalnych Projektów:
  • Prezentacja konkretnych przypadków sukcesu z lokalnej społeczności.
  • Inspiracje dla nowych projektów i inicjatyw.
 6. Kwestie Prawne i Administracyjne:
  • Rozwiewanie wątpliwości dotyczących formalności i regulacji.
  • Wskazówki na temat spełniania wymogów prawnych.
 7. Ochrona Środowiska i Zrównoważony Rozwój:
  • Fundusze unijne w kontekście projektów ekologicznych.
  • Przykłady projektów promujących zrównoważony rozwój.
 8. Podstawowe zasady zarządzania projektami:
  • Klarowne określenie celów, harmonogramu, alokację zasobów oraz monitorowanie postępów.
  • Zarządzanie ryzykiem, komunikacja i zaangażowanie interesariuszy są kluczowe dla sukcesu projektu.
 9. Zasady horyzontalne:
  • Równość szans: Projekty muszą zapewniać równe szanse dla wszystkich grup społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem osób narażonych na wykluczenie społeczne.
  • Zrównoważony rozwój: Projekty powinny promować ekologiczne i trwałe rozwiązania, które przyczyniają się do ochrony środowiska.
  • Niedyskryminacja: Projekty muszą być wolne od jakiejkolwiek formy dyskryminacji, zapewniając równy dostęp do zasobów i korzyści.
 10. Zasady dostępności:
  • Dostępność fizyczna: Infrastruktura projektów musi być dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
  • Dostępność cyfrowa: Materiały i platformy online muszą być dostępne dla wszystkich użytkowników, w tym osób z niepełnosprawnościami.
  • Dostępność informacyjna: Informacje o projektach muszą być przekazywane w sposób zrozumiały i dostępny dla wszystkich grup społecznych.

Projekt finansowany przez Unię Europejską


Projekt „Wsparcie dla Lokalnych Inicjatyw: Fundusze Unijne dla NGO” to unikalna szansa dla organizacji pozarządowych na pozyskanie wiedzy i wsparcia w zakresie funduszy unijnych, co przyczyni się do ich rozwoju oraz realizacji wartościowych inicjatyw lokalnych.

Daty szkoleń publikowane będą na Naszej stronie Facebookowej: https://www.facebook.com/Konfederacjaipr/about?locale=pl_PL

Jeśli Ciebie bądź Twoją organizację zainteresował temat, skontaktuj się z Nami!

Zapraszamy do kontaktu!

Formularz rejestracyjny


  Organizacje członkowskie KIPR

  Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej

  KIPR