Data publikacji
calendar 15 października 2020
Autor publikacji
calendar Zespół KIPR

W skrócie

 • W ramach projektu powstał Kodeks Dobrych Praktyk dla NGO, ePoradnik, cykl artykułów na temat przestrzegania RODO, zostały też zorganizowane szkolenia w kilku polskich miastach
 • ePoradnik dostępny jest pod adresem https://rodo.konfederacjaipr.pl/eporadnik/
 • Ostateczna wersja Kodeksu trafi do zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

Jakie działania podjęliśmy do tej pory?

W pierwszej kolejności przeprowadziliśmy konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami publicznymi na temat RODO w organizacjach pozarządowych. W ramach konsultacji stworzyliśmy ankietę składającą się z trzech części: pytań ogólnych na temat organizacji, pytań dotyczących zbierania danych osobowych, oraz pytań dotyczących środków bezpieczeństwa w organizacji. Ankieta została udostępniona na dedykowanej projektowi stronie internetowej rodo.konfederacjaipr.pl oraz rozesłana w formie mailowej do 42 tysięcy organizacji pozarządowych, a także w formie papierowej do 120 organizacji. Ponadto odbyliśmy w ramach konsultacji spotkania w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, KPRM, Narodowym Instytucie Wolności, czy wreszcie spotkanie wstępne w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych.

Wyniki ankiety pozwoliły nam opracować pierwszą część Kodeksu, która ujrzała światło dzienne na początku stycznia. Rozpoczął się wówczas drugi etap konsultacji tekstu, w ramach którego otrzymaliśmy kilkadziesiąt uwag od organizacji pozarządowych, portali branżowych, czy instytucji publicznych. Przeprowadziliśmy konsultacje zarówno w wersji stacjonarnej (w połowie lutego w Warszawie), jak i online, w formie ankiet elektronicznych.

Dzięki otrzymanym uwagom mogliśmy dopracować pierwszą wersję kodeksu i opublikować wersję finalną. Kodeks dostępny jest pod adresem https://rodo.konfederacjaipr.pl/kodeks/

Co poza Kodeksem?

Poza Kodeksem przygotowany został ePoradnik dotyczący RODO w organizacjach. Poradnik dzięki przejrzystemu układowi, prostemu językowi i obecności wzorów pism będzie stanowił dużą pomoc dla organizacji pozarządowych we wdrażaniu i utrzymywaniu ochrony danych osobowych. Poradnik został opublikowany także w wersji papierowej.

Darmowy ePoradnik został opublikowany pod adresem https://rodo.konfederacjaipr.pl/eporadnik/

Opublikowane zostały również dwa dodatkowe poradniki:

Ponadto KIPR przeprowadził w sześciu miastach (w Grudziądzu, Włocławku, Poznaniu, Kaliszu, Słupsku i Gdańsku) w Polsce szkolenia dotyczące tematyki związanej z ochroną danych osobowych. Szkolenia uwzględniały zajęcia wykładowe, szkoleniowe, część seminaryjną oraz element networkingowy.

Zostało także przeprowadzone szkolenie online z tematyki RODO – można się z nim zapoznać poniżej:

Co dalej?

Pracujemy nad podsumowaniem dokumentacji dotyczącej powstawania kodeksu i przeprowadzonych konsultacji. Kodeks zostanie wkrótce przedstawiony do zatwierdzenia Urzędowi Ochrony Danych Osobowych.

Dlaczego Kodeks Dobrych Praktyk?

Organizacje pozarządowe, w szczególności małe i średnie podmioty, działają bez profesjonalnego wsparcia prawniczego, przede wszystkim w zakresie ochrony danych osobowych, co znajduje przełożenie na powstanie istotnej bariery uniemożliwiającej organiczny rozwój organizacjom pozarządowym powyżej pewnego rozmiaru. Znajduje to przyczynę we wzrastających wymogach co do zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych przy jednoczesnym braku wzrostu środków, które można przeznaczyć na profesjonalną obsługę prawną.

Zasadniczym problemem, który tyczy się w najszerszym zakresie organizacji pozarządowych, zdiagnozowanym przez nas w zakresie profesjonalizacji, jest zagadnienie wdrażania procedur i przestrzegania obowiązków nałożonych przepisami z zakresu przetwarzania danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem nowelizacji związanej z wdrażaniem rozporządzenia RODO.

Rozporządzenie to jest największą zmianą w zakresie ochrony danych osobowych od ponad dwudziestu lat. Istotnym novum wprowadzonym implementacją unijnych przepisów jest możliwość nałożenia bardzo wysokich kar finansowych przewidzianych za naruszenie przepisów związanych z ochroną danych osobowych. Groźba zastosowania tych sankcji wobec organizacji pozarządowych składających się w znacznym zakresie z małych oraz niedofinansowanych podmiotów stanowi jeden z podstawowych filarów, na których opiera się zasadność realizacji niniejszego projektu.

Konsultacje poczynione przez organy rządowe wskazały, że nowe regulacje są niezrozumiałe dla podmiotów zobowiązanych do ich stosowania. Implementacja RODO powinna w jasny i rzeczowy sposób wskazywać warunki zabezpieczania danych osobowych przed ich udostępnieniem w stosunku do osób nieupoważnionych, możliwością uzyskania nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przez te osoby, bądź sposoby przetwarzania danych w sposób zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Jednakże obecny stan prawny nie zapewnia poprawnych odpowiedzi na żadną ze wskazanych powyżej kwestii.

Działania mające zostać podjęte przez KIPR w ramach niniejszego projektu, zarówno dotyczące Kodeksu dobrych praktyk, jak i pozostałych głównych komponentów, prowadzić będą do minimalizacji stanu niepewności powstałego na skutek implementacji przepisów rozporządzenia RODO, zwiększając tym samym szanse podmiotów należących do trzeciego sektora na skuteczniejszą i pełniejszą obronę przed potencjalnymi konsekwencjami naruszenia obowiązujących przepisów w tym zakresie.

Jakie są cele kodeksu?

 • zdefiniowanie zbioru wartości, zasad i wskazówek jak wdrożyć odpowiednie środki oraz jak wykazać przestrzeganie prawa przez organizacje pozarządowe;
 • doprecyzowanie zastosowania RODO w sektorze organizacji pozarządowych oraz wskazanie najlepszych praktyk w zakresie przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami prawa i zasadami etyki;
 • dopasowanie obowiązków administratorów i podmiotów przetwarzających w sektorze organizacji pozarządowych do ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, jakie może powodować przetwarzanie danych osobowych;
 • zapewnienie adekwatnego poziomu ochrony osób, które przekazały swoje dane osobowe organizacjom pozarządowym w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych;
 • ułatwienie skutecznego stosowania RODO, z uwzględnieniem szczególnych cech przetwarzania prowadzonego w sektorze organizacji pozarządowych;
 • zwiększenie poziomu wiedzy członków organizacji pozarządowych w zakresie ochrony danych osobowych;
 • budowa dobrego wizerunku organizacji pozarządowych oraz zaufania pomiędzy organizacjami pozarządowymi a ich beneficjantami, kontrahentami, darczyńcami itd.

Jakie są zalety Kodeksu?

 • stosowanie Kodeksu postępowania stanowi okoliczność potwierdzającą wywiązywanie się z obowiązków nałożonych przez RODO na administratorów danych, w tym na organizacje pozarządowe;
 • Kodeks służy realizacji zasady rozliczalności, gdyż pozwala na wykazanie, że organizacja pozarządowa stosuje odpowiedni poziom bezpieczeństwa i daje wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków bezpieczeństwa danych osobowych;
 • stosowanie Kodeksu ułatwia przeprowadzenie analizy ryzyka przetwarzania i oceny skutków dla ochrony danych;
 • stosowanie Kodeksu podnosi poziom świadomości ochrony danych, zwiększa kontrolę osób, których dane dotyczą nad przetwarzaniem ich danych, obniża liczbę skarg przez co buduje zaufanie;
 • praca nad Kodeksem daje okazję organizacjom pozarządowym do aktywnego uczestnictwa w procesie wdrażania zasad określonych w RODO;
 • stosowanie Kodeksu stanowi okoliczność uniewinniającą lub łagodzącą przy karaniu przez organ nadzorczy;

Inne nasze projekty

Łódzkie Lokalnie NOWE FIO 2024-26

Łódzkie Lokalnie NOWE FIO 2024-26

Projekt „Łódzkie Lokalnie NOWEFIO 2024-26” jest inicjatywą skupiającą się na wspieraniu lokalnych działań i inicjatyw obywatelskich na terenie województwa łódzkiego. Projekt ma na celu wzmocnienie wspólnot lokalnych poprzez umożliwienie mieszkańcom realizacji swoich własnych inicjatyw na rzecz rozwoju regionu. Głównym celem projektu jest wsparcie inicjatyw obywatelskich na rzecz rozwoju społeczności lokalnych w województwie łódzkim wykorzystując mechanizmy […]

go
Akademia Młodych Obywateli: wiedza i rozwój

Akademia Młodych Obywateli: wiedza i rozwój

Głównym celem projektu jest wzmocnienie aktywności obywatelskiej wśród młodych obywateli. Projekt dedykowany jest dla uczniów szkół średnich z całej Polski. Uczestnicy w ramach projektu, przyjeżdżają do Stolicy Polski, gdzie realizują szereg różnych aktywności: Uczestnicy mają zapewniony nocleg, pełne wyżywienie oraz ubezpieczenie, jak i wszystkie atrakcje przedstawione powyżej. Więcej na temat projektu: https://konfederacjaipr.pl/wp-content/uploads/2023/12/Prezentacja-Erasmus.pdf Bądź z Nami […]

go
Zakup sprzętu do rozwoju Hubu Dobrych Idei

Zakup sprzętu do rozwoju Hubu Dobrych Idei

Hub Dobrych Idei jest aktualnie istotnym centrum dla 150 organizacji członkowskich KIPR, z których kilkudziesięciu działa w obszarze kultury. Projekt ma za zadanie sprostać potrzebom zgłaszanym przez te organizacje, poprzez dostarczenie narzędzi umożliwiających profesjonalne nagrania wideo oraz transmisje na żywo. Wsparcie to pomoże podniesieniu poziomu profesjonalizmu spotkań, konferencji, wydarzeń i codziennej pracy organizacji. Inwestycja w […]

go
Raport na temat wsparcia polskich NGO dla walczącej Ukrainy

Raport na temat wsparcia polskich NGO dla walczącej Ukrainy

Nie będzie przesadą stwierdzenie, że Polska przystąpiła do pomocy Ukrainie już w dzień rozpoczęcia rosyjskiej brutalnej napaści na ten kraj. Społeczeństwo polskie od 24 lutego zapoczątkowało ogromną akcję, która miała na celu pomaganie Ukraińcom – zarówno uchodźcom, jak i tym, którzy zostali w ogarniętej wojną ojczyźnie. Nieoceniona jest rola, jaką w tym wszystkim odegrały organizacje pozarządowe. Od pierwszych dni włączyły się i koordynowały […]

go
Budujemy networking polskich NGO

Budujemy networking polskich NGO

Projekt „Budujemy networking polskich NGO” zakłada ustanowienie skutecznej i wszechstronnej platformy współpracy oraz wymiany doświadczeń pomiędzy organizacjami pozarządowymi (NGO) w Polsce. W ramach tego przedsięwzięcia, systematycznie organizowanie są spotkania dla NGO w Warszawie, wykorzystujące siedzibę „Hub Dobrych Idei’’. Spotkania obejmują różnorodne działania mające na celu wzmacnianie relacji i współpracy między organizacjami. Podczas tych spotkań, uczestnicy mają możliwość uczestnictwa w kuluarowych rozmowach, skorzystania z cateringu, prezentacji organizacji oraz ewentualnych […]

go
Szkolenia online

Szkolenia online

Prowadzimy bezpłatne szkolenia online w formie webinarów. Szkolenia dotyczą praktycznych aspektów prowadzenia działalności NGO, takich jak księgowość, RODO, czy finansowanie organizacji pozarządowych. Nasze webinary prowadzą doświadczeni działacze organizacji społecznych, znających z praktyki problemy i wyzwania z jakimi musi się mierzyć trzeci sektor w Polsce. Księgowość w NGO – sesja Q&A RODO w NGO Tarcza dla […]

go
Centrum Analiz KIPR

Centrum Analiz KIPR

W ramach tego projektu, oprócz opinii dotyczących aktów prawnych, Centrum Analiz będzie również przygotowywać własne postulaty w formie raportów, analiz i alertów. Te materiały będą promowane przez KIPR jako głos sektora trzeciego w dyskusji publicznej. Dzięki planowanym działaniom, Centrum Analiz KIPR ma ambicję stać się wiodącym think tankiem zajmującym się funkcjonowaniem NGO w Polsce. Realizacja […]

go
Edukacja Obywatelska – Poznaj z Nami Trzeci Sektor

Edukacja Obywatelska – Poznaj z Nami Trzeci Sektor

Wartościowy wkład projektu w proces edukacyjny polega na dostarczeniu wiedzy i narzędzi, które umożliwią uczniom aktywny udział w życiu społecznym. Obecnie młodzi Polacy często uczestniczą w wyborach i głosowaniu, ale rzadko czują się wpływowi na decyzje dotyczące ich szkół. Badania wskazują, że zaangażowanie młodzieży w działania społeczne jest niskie, dlatego projekt skupia się na tworzeniu […]

go
Hub Dobrych Idei jako kapitał żelazny KIPR

Hub Dobrych Idei jako kapitał żelazny KIPR

Pierwsza strategia skupia się na funkcjonowaniu Hubu dla NGO, obejmując wydatki, przychody, funkcjonalności, promocję oraz pozyskiwanie środków. Celem jest utworzenie modelu, który umożliwi działalność odpłatną, zachowując równowagę między przychodami a kosztami. Dodatkowo, strategia uwzględnia funkcjonowanie centrum usług wspólnych w Hubie, oferującego płatne usługi dla organizacji pozarządowych. Druga strategia koncentruje się na ogólnym funkcjonowaniu KIPR, ustalając […]

go
Akcelerator młodzieżowych inicjatyw – kampania społeczna i cykl zajęć dla młodych społeczników

Akcelerator młodzieżowych inicjatyw – kampania społeczna i cykl zajęć dla młodych społeczników

Cykl szkoleń stanowi centralny punkt projektu, zapewniając młodym uczestnikom możliwość rozwinięcia swoich kompetencji w obszarach takich jak zarządzanie zespołem, tworzenie i rozliczanie projektów oraz umiejętności marketingowe. Szkolenia te odnoszą się bezpośrednio do potrzeb młodzieży zainteresowanej angażowaniem się w działania trzeciego sektora. Poprzez zdobycie nowych umiejętności, młodzież będzie lepiej przygotowana do dalszego aktywnego zaangażowania się w […]

go
Wsparcie dla NGO

Wsparcie dla NGO

Prowadzimy na Facebooku grupę „Wsparcie dla NGO”. Grupa umożliwia działaczom organizacji pozarządowych wymianę informacji o wydarzeniach, konkursach, obowiązkach sprawozdawczych, czy innych tematach związanych z życiem NGO. Grupa założona została w czerwcu 2020 roku i od tego czasu systematycznie dołączają do niej nowe osoby – aktualnie zrzesza ona kilkuset członków. Grupa, oprócz fanpage na Facebooku, profilu […]

go
RODO w NGO

RODO w NGO

  Jakie działania podjęliśmy do tej pory? W pierwszej kolejności przeprowadziliśmy konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami publicznymi na temat RODO w organizacjach pozarządowych. W ramach konsultacji stworzyliśmy ankietę składającą się z trzech części: pytań ogólnych na temat organizacji, pytań dotyczących zbierania danych osobowych, oraz pytań dotyczących środków bezpieczeństwa w organizacji. Ankieta została udostępniona na […]

go
Tu mieszkam Tu strzegę

Tu mieszkam Tu strzegę

W 2018 roku KIPR realizowała projekt „Tu mieszkam, tu strzegę – kompendium wiedzy i seminarium dla osób prowadzących działalność strażniczą samorządu terytorialnego” ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości. Projekt polegał na organizacji seminarium eksperckiego dotyczącego prawnych aspektów ubiegania się o informację publiczną oraz opracowanie kompendium […]

go
Kongres Inicjatyw Pozarządowych

Kongres Inicjatyw Pozarządowych

Kongres Inicjatyw Pozarządowych to spotkanie przedstawicieli NGO z całej Polski i dyskusja nad stanem sektora organizacji społecznych w Polsce. Ideą Kongresu jest umożliwienie spotkania się w gronie społeczników i badaczy społeczeństwa obywatelskiego. Wydarzenie stworzy przestrzeń do dyskusji oraz wymiany doświadczeń, które mogą zaowocować współpracą i konsolidacją organizacji pozarządowych, którym bliskie są wartości łączące pomysłodawców Kongresu: […]

go