O nas

Konfederacja
Inicjatyw
Pozarządowych
Rzeczypospolitej

To związek stowarzyszeń, których przedstawicieli łączy podobna wrażliwość, zbliżone postrzeganie świata, a także przywiązanie do zestawu określonych wartości.

O nas

Chcemy, by nasza koalicja była przestrzenią uzgadniania, udoskonalania, a w rezultacie artykułowania postulatów, które wspólnie uznamy za istotne i wymagające podniesienia w opinii publicznej. Sądzimy, że będzie to w pełniejszy sposób realizowane po zjednoczeniu i połączeniu sił. W swoich staraniach nawiązujemy do następujących wartości:

To dla nas podstawa. Kierujemy się umiłowaniem Ojczyzny, nasza działalność w sferze społecznej, naukowej eksperckiej bazuje na przekonaniu, że Polska wymaga zaangażowania, troski oraz rozumnej aktywności jej mieszkańców. Nasze dziedzictwo narodowe stanowi dla nas niezmienną inspirację do podejmowania takiej aktywności.

Silne i suwerenne państwo narodowe jest naszym zdaniem na trwałe wpisane w historię polityczną Europy. Nie popieramy izolacjonizmu czy autarkii, jednakże stoimy na stanowisku, że decyzje w najważniejszych kwestiach winny leżeć w kompetencjach poszczególnych krajów, zaś prawdziwa europejska solidarność może opierać się tylko na dobrowolności oraz odwoływaniu się do wspólnego kośćca ideowego: greckiej filozofii, rzymskiego prawa oraz chrześcijańskiej etyki. Uważamy, że uzupełnienie tej triady o polską kulturę, umiłowanie wolności i pracowitość zagwarantuje nam trwały rozwój, niepodległość oraz dobrobyt.

Przede wszystkim wspólnota wartości i celów. Wyrażamy głębokie przekonanie, że wysiłek poprzednich pokoleń Polaków winien być doceniony i zauważony. Jedyną właściwą formą docenienia owego wysiłku jest jego kontynuacja. Czasy są zawsze inne, formy realizowania tej misji także. Ale sama istota tkwi w nas i dlatego nie godzimy się na akceptację podziałów, jakie występują dzisiaj między Polakami.

Nasza Ojczyzna jest dobrem, o które powinniśmy dbać wszyscy, niezależnie od indywidualnych preferencji światopoglądowych, ekwipunku kulturowego, tudzież poglądów politycznych.

Fundament cywilizacji Zachodu, jak również odwieczne dążenie naszego narodu. Wolność nie jest przez nas rozpatrywana w kategoriach abstrakcyjnego permisywizmu, który zwalnia ją z nieodzownego elementu odpowiedzialności. Idea wolności towarzyszyła Polakom zarówno w czasie wypracowywania podstaw republikańskiego ustroju, oporu względem zaborców, budowania struktur państwa na drodze sukcesu zbrojnego i dyplomatycznego, sprzeciwu względem totalitarnych okupantów oraz obaleniu komunizmu. Ta potrzeba i pragnienie wolności powinno nam towarzyszyć także i dzisiaj, kiedy stoimy w obliczu nowych wyzwań.

Najmniejsza z naturalnych wspólnot będąca podstawą życia społecznego i państwowego. Oparta na małżeństwie, trwałym związku kobiety i mężczyzny, oraz wspólnocie i solidarności pokoleń. Miejsce przekazywania życia oraz wychowania człowieka i jego rozwoju. Relacje rodziny i wspólnot wyższego rzędu opierać się powinny na zasadach pomocniczości i poszanowania jej autonomii

Jedyne prawomocne narzędzie wpływu na władzę i równoważenia jej siły, wspólne dobro Polaków, obywatelska Res Publica, Rzecz Pospolita. Tylko silne, dobrze zorganizowane społeczeństwo obywatelskie ma szansę wspierać a jednocześnie kontrolować władzę publiczną w ramach realizacji celów z różnych sfer i na różnych poziomach. Nie mamy wątpliwości, że potrzeby natury ekonomicznej, edukacyjnej, patriotycznej będą zaspokajane wyłącznie przy szerokim, aktywnym i świadomym obywatelskim zaangażowaniu naszych rodaków.

Organizacje członkowskie KIPR

Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej

KIPR

Zapisz się do newslettera

 

Zapisz się do newslettera