Aktualności

Stanowisko Konfederacji Inicjatyw Pozarządowych Rzeczpospolitej

Stanowisko Konfederacji Inicjatyw Pozarządowych Rzeczpospolitej
Data publikacji
calendar 13 lutego 2024
Autor publikacji
calendar Zespół KIPR

W skrócie

W obliczu dynamicznie zmieniających się realiów społeczno-politycznych w Polsce, istotne staje się zaangażowanie i wkład społeczeństwa obywatelskiego w kształtowanie przyszłości naszego kraju. W tym kontekście, pragniemy zaprosić Państwa do zapoznania się ze stanowiskiem Konfederacji Inicjatyw Pozarządowych Rzeczpospolitej.

Stanowisko Konfederacji Inicjatyw Pozarządowych Rzeczpospolitej


Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczpospolitej tworzy organizacyjną i formalną przestrzeń
współpracy i artykułowania postulatów służących wzmocnieniu społeczeństwa obywatelskiego oraz
dobru wspólnemu, jako wartości naturalnej i konstytucyjnej. Ponad 150 organizacji członkowskich
połączyło poszanowanie dla podkreślonych w Preambule naszego Statutu wartości, takich jak:

  • patriotyzm, wyrażający się w przekonaniu, że Polska wymaga od nas zaangażowania i przywiązania do idei silnego i suwerennego państwa narodowego, otwartego na rzetelną realizację europejskiej zasady solidarności i subsydiarności;
  • wolność, w jej cywilizacyjnym powiązaniu z odpowiedzialnością za wspólnotę i dobro wspólne;
  • silne społeczeństwo obywatelskie, jako niezbędny czynnik demokratycznej kontroli nad władzą
    polityczną.

Nasz statut, wśród najważniejszych celów Konfederacji Inicjatyw Pozarządowych Rzeczpospolitej,
wskazuje działalność na rzecz ochrony praw i swobód obywatelskich oraz propagowanie postaw
obywatelskiej aktywności i odpowiedzialności, jak również upowszechnianie zasad dobrego
rządzenia, przejrzystości w życiu publicznym, społecznej kontroli nad instytucjami zaufania
publicznego, dostępu obywateli do informacji, pomocy prawnej i wymiaru sprawiedliwości.

Zważywszy na przywołane powyżej tożsamość i misję, jako wyraziciele wspólnej troski polskich
organizacji społeczeństwa obywatelskiego, nie możemy pozostać bierni wobec narastającego od
dwóch miesięcy w Ojczyźnie bezprawia, wymierzonego w instytucje życia publicznego, pewność
prawa oraz wiarygodność samego Państwa Polskiego i szacunek dla Jego przedstawicieli.

Praworządne państwo nie może rozwijać kapitału zaufania społecznego w sytuacji napięć i
konfliktów politycznych, ostentacyjnego braku poszanowania dla ładu konstytucyjnego i prawnego
oraz praktyki rządzenia opartej o arbitralne, uznaniowe i pozbawione podstawy prawnej działania
władzy wykonawczej.

Eskalacja napięć politycznych i siłowe rozstrzyganie sporów z pominięciem właściwych organów
konstytucyjnych, poddawanych delegitymizacji i poniżeniu, prowadzi prostą drogą ku upadkowi
zaufania wspólnoty wobec Państwa Polskiego, jego instytucji oraz utraty wiary w zdolność Państwa
Polskiego do zapewnienia bezpieczeństwa Jego obywatelom.

Mając to na uwadze, wzywamy wszystkich sprawujących władzę w Rzeczypospolitej Polskiej, ze
szczególnym uwzględnieniem rządu i większości parlamentarnej, do powrotu na ścieżkę
demokratycznych procedur, poszanowania ładu konstytucyjnego, praworządności formalnej i
materialnej, konsensualizmu oraz ciągłości władzy państwowej.


Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczpospolitej
Warszawa, 13 lutego 2024 r.


Powiązane tematy