Aktualności

„akcja/edukacja” – Prawo dostępu do informacji publicznej: Sprawdź u źródła

„akcja/edukacja” – Prawo dostępu do informacji publicznej: Sprawdź u źródła
Data publikacji
calendar 1 lipca 2020
Autor publikacji
calendar Zespół KIPR

W skrócie

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) to ujednolicony system stron internetowych, gdzie udostępniane są treści będące informacją publiczną. Do prowadzenia BIP zostały zobowiązane różne instytucje państwowe i podmioty wykonujące zadania publiczne.

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) to ujednolicony system stron internetowych, gdzie udostępniane są treści będące informacją publiczną. Do prowadzenia BIP zostały zobowiązane różne instytucje państwowe i podmioty wykonujące zadania publiczne.

Znajdziemy tam wiadomości na temat działalności organów władzy publicznej, jednostek samorządu terytorialnego, organów samorządów gospodarczych i zawodowych, związków zawodowych i ich organizacji, partii politycznych, podmiotów reprezentujących: Skarb Państwa, państwowe osoby prawne, osoby prawne samorządu terytorialnego, państwowe jednostki organizacyjne, jednostki samorządu terytorialnego i inne jednostki organizacyjne dysponujące majątkiem publicznym, jak również innych podmiotów wykonujących zadania publiczne.

Informacje udostępniane w BIP

Podmioty wymienione w poprzednim akapicie powinny publikować informacje dotyczące ich statusu lub formy prawnej, przedmiotu działania i kompetencji, organów i osób funkcyjnych, majątku, trybu działania, sposobu przyjmowania i załatwiania spraw. W systemie BIP powinny się znaleźć także informacje o zamierzeniach ustawodawczych i wykonawczych, projekty aktów normatywnych (np. projekty uchwał jednostek samorządu terytorialnego), informacje dotyczące realizacji zadań publicznych oraz informacje o prowadzonych rejestrach, archiwach, ewidencjach oraz zasadach udostępniania danych w nich zawartych.

Organy władzy publicznej oraz organy samorządów gospodarczych i zawodowych są ponadto zobowiązane do umieszczenia w BIP informacji o sposobie dostępu do informacji publicznych, które posiadają, a nie zostały udostępnione w BIP.

Każda informacja powinna zawierać dane określające podmiot udostępniający, tożsamość wytwarzającego lub odpowiadającego za treść informacji oraz tożsamość wprowadzającego informację do BIP a także czas jej wytworzenia i udostępnienia.

Jeżeli chodzi o wyłączenia jawności informacji publicznej, to podmiot zobowiązany powinien podać podstawę prawną wyłączenia, jego zakres, a także organ lub osobę, która go dokonała; a w przypadku ograniczenia ze względu na prywatność osoby lub tajemnicę przedsiębiorcy – dodatkowo określić, w czyim interesie tego dokonano.

BIP w samorządzie

W Biuletynie Informacji Publicznej prowadzonym przez samorządy znajdziemy m.in. informacje o zadaniach poszczególnych organów, aktualnie podejmowanych przez nie działaniach (np. interpelacje radnych), a także podejmowane przez nie uchwały (np. budżet) lub zarządzenia organów wykonawczych (marszałka województwa, prezydenta miasta, wójta, burmistrza). Powinny się w nim znaleźć również projekty uchwał.

Centralne repozytorium

Drugim miejscem, gdzie uzyskamy dostęp do informacji publicznej jest centralne repozytorium (https://dane.gov.pl). Znajdziemy w nim informacje publiczne, które mają szczególne znaczenie dla rozwoju innowacyjności w państwie i rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Ich sposób przechowywania i udostępniania ma pozwolić na ich ponowne, użyteczne i efektywne wykorzystanie.

Obowiązek przekazania posiadanych zasobów informacyjnych, o których mowa była w poprzednim akapicie, ciąży na organach administracji rządowej, funduszach celowych, Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Narodowym Funduszu Zdrowia i państwowych osobach prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych (z wyjątkiem uczelni, Polskiej Akademii Nauk oraz jednostek naukowych innych niż państwowe instytuty badawcze.

Opisywane zasoby powinny być systematycznie weryfikowane i aktualizowane przez podmioty je prowadzące!

Wykaz organów władzy publicznej, samorządów gospodarczych i zawodowych wraz z odnośnikami do ich stron oraz dostęp do centralnego repozytorium jest upubliczniany na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej, którą tworzy minister właściwy do spraw informatyzacji (obecnie jest to Minister Cyfryzacji). Minister ds. informatyzacji gromadzi i udostępnia też dane o liczbie pobrań tych stron i nieodpłatnie udostępnia Scentralizowany System Dostępu do Informacji Publicznej. Umożliwia on przeszukiwanie według kryteriów przedmiotowych lub podmiotowych.

Biuletyn Informacji Publicznej a wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej oraz centralne repozytorium są pierwszymi miejscami, skąd możemy zaczerpnąć interesujących nas informacji dotyczących życia publicznego. Jeżeli ich tam nie znajdziemy, to wówczas właściwym trybem uzyskania informacji publicznej jest złożenie wniosku do właściwego podmiotu obowiązanego. Podmiot obowiązany do udostępnienia informacji publicznej powinien udzielić ścisłej i konkretnej odpowiedzi na rzecz żądającego.

Wojewódzki sąd administracyjny w Białymstoku w orzeczeniu z dnia 27 marca 2008r. rozstrzygnął, że: „Wskazanie podmiotowi żądającemu udzielenia informacji publicznej strony Biuletynu Informacji Publicznej jako jej źródła stanowi prawidłowe załatwienie wniosku tylko w przypadku, gdy informacje tam zawarte odnoszą się bezpośrednio (wprost) i konkretnie do meritum zadania, bezpośrednio zawierają dane istotne z punktu widzenia pytającego, a ich uzyskanie nie wymaga przedsięwzięcia dodatkowych czynności (informacja prosta)”.

Zatem, nie jest odpowiedzią na wniosek o udostępnienie informacji publicznej odesłanie do licznych dokumentów zamieszczonych na stronie internetowej BIP, co wymagałoby ich pracochłonnej selekcji i interpretacji ze strony wnioskodawcy.

Powiązane tematy