Aktualności

Opinia KIPR na temat Regulaminu Konkursu ROHiS, edycja 2020

Opinia KIPR na temat Regulaminu Konkursu ROHiS, edycja 2020
Data publikacji
calendar 10 grudnia 2019
Autor publikacji
calendar Zespół KIPR

W skrócie

  • Konieczne jest uzupełnienie zakresu działań harcerskich o krzewienie postaw nie tylko obywatelskich, ale też patriotycznych.
  • Należy doprecyzować, co rozumie się pod pojęciem „harcerskiej metody wychowawczej”
  • Należy doprecyzować zwrot „podtrzymywanie i upowszechnianie kultury”.

Przedstawiamy opinię Zespołu Eksperckiego KIPR na temat projektu Regulaminu Konkursu Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych.

Przedmiot konkursu

Uwaga:

Wykreślenie słowa „praw” w zwrocie „praw zwierząt”. Ostatnia fraza powinna brzmieć „ochrony środowiska i zwierząt”.

Uzasadnienie:

Odwołanie do koncepcji praw zwierząt nie jest fortunne. Wynika to z dwóch głównych powodów. Po pierwsze, pojęcie praw zwierząt nie jest w doktrynie rozumiane jednolicie i z tego względu może wzbudzać konfuzję. Po drugie, idea prawa zwierząt jest w wysokim stopniu obciążona konkretnym ładunkiem ideologicznym i może być kojarzona z pewnymi grupami wpływu o charakterze radykalnym. Z tych względów właściwszym jest posłużenie się neutralnym sformułowaniem mówiącym, skądinąd słusznie, o ochronie zwierząt.

Uwaga:

Uzupełnienie zakresu działań harcerskich o krzewienie postaw nie tylko obywatelskich, ale też patriotycznych.

Uzasadnienie:

Postawa patriotyczna była oraz jest nieodłączną cechą ruchu harcerskiego. Przykłady historyczne w tym zakresie można by mnożyć. Są one powszechnie znane, co zwalnia z obowiązku ich szczegółowego referowania. Samo poprzestanie na odwołaniu do cnót obywatelskich zdaje się nie odzwierciedlać w pełni istoty misji, o którą chodzi w przypadku organizacji harcerskich.

Uwaga:

Doprecyzowanie zwrotu „podtrzymywania i upowszechniania kultury”.

Uzasadnienie:

W obecnym sformułowaniu nie jest jasne, o jaką kulturę miałoby chodzić. Czy obywatelską, społeczną czy narodową? W przypadku występującej dalej wzmiance o tradycji narodowej i lokalnej jasnym jest, że chodzić ma o tradycję zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie. Nie wiadomo natomiast, czy odnosi się to również do pojęcia kultury.

Podmioty uprawnione do udziału w Konkursie

Uwaga:

Należy doprecyzować, co rozumie się pod pojęciem „harcerskiej metody wychowawczej” najlepiej poprzez odesłanie do konkretnego autorytatywnego dokumentu w tym wymiarze albo w przypadku pkt. 6.1 wykreślenie zwrotu o „harcerskiej metodzie wychowawczej” i poprzestanie jedynie na wymogu bycia objętym Patronatem Prezydenta RP.

Uzasadnienie:

Pojęcie „harcerskiej metody wychowawczej” zdaje się nie być wystarczająco precyzyjnie określone. Bez dokładnego określenia tego terminu można odnieść wrażenie, że nie wszystkie organizacje harcerskie objęte Patronatem Prezydenta RP będą mogły ubiegać się o dotację. Projekt Regulaminu stawia bowiem w tym wymiarze dwa warunki do spełnienia: 1) objęcie Patronatem; 2) praca harcerską metodą wychowawczą. W konsekwencji można również się zastanawiać, czy Patronat obejmuje także organizacje, które nie posługują się harcerską metodą wychowawczą. Jeszcze mniej klarownie prezentuje się sytuacja, gdy chodzi o pkt 6.2. Naturalnie rodzi się bowiem pytanie, według jakich kryteriów będzie stwierdzane czy dana organizacja nieobjęta Patronatem stosuje harcerską metodę wychowawczą. Ma to tym większe znaczenie, gdy zważy się, że rozdz. 10.1 nie przewiduje trybu odwoławczego w zakresie potwierdzenia, że dana organizacja nieobjęta Patronatem pracuje harcerską metodą wychowawczą.

dr Filip Ludwin

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030

Powiązane tematy