About us

Konfederacja
Inicjatyw
Pozarządowych
Rzeczypospolitej

It is a union of associations whose representatives share a sensitivity, a similar perception of the world and attachment to a set of particular values.

O nas

We want our coalition to be a space for discussing, improving and articulating our requests; that we collectively recognize as right and necessary to be raised in public opinion. We believe that the preceding are going to be implemented more extensively after unification and joining of forces. In our efforts, we refer to the following values:

That is the basis for us. We are driven by love for our Homeland. Our activities in the social, scientific and expert sphere are based on the conviction that Poland requires commitment, care and rational activities of its inhabitants. Our national heritage is an invariable inspiration for us to undertake such a venture.

Silne i suwerenne państwo narodowe jest naszym zdaniem na trwałe wpisane w historię polityczną Europy. Nie popieramy izolacjonizmu czy autarkii, jednakże stoimy na stanowisku, że decyzje w najważniejszych kwestiach winny leżeć w kompetencjach poszczególnych krajów, zaś prawdziwa europejska solidarność może opierać się tylko na dobrowolności oraz odwoływaniu się do wspólnego kośćca ideowego: greckiej filozofii, rzymskiego prawa oraz chrześcijańskiej etyki. Uważamy, że uzupełnienie tej triady o polską kulturę, umiłowanie wolności i pracowitość zagwarantuje nam trwały rozwój, niepodległość oraz dobrobyt.

Przede wszystkim wspólnota wartości i celów. Wyrażamy głębokie przekonanie, że wysiłek poprzednich pokoleń Polaków winien być doceniony i zauważony. Jedyną właściwą formą docenienia owego wysiłku jest jego kontynuacja. Czasy są zawsze inne, formy realizowania tej misji także. Ale sama istota tkwi w nas i dlatego nie godzimy się na akceptację podziałów, jakie występują dzisiaj między Polakami.

Nasza Ojczyzna jest dobrem, o które powinniśmy dbać wszyscy, niezależnie od indywidualnych preferencji światopoglądowych, ekwipunku kulturowego, tudzież poglądów politycznych.

Fundament cywilizacji Zachodu, jak również odwieczne dążenie naszego narodu. Wolność nie jest przez nas rozpatrywana w kategoriach abstrakcyjnego permisywizmu, który zwalnia ją z nieodzownego elementu odpowiedzialności. Idea wolności towarzyszyła Polakom zarówno w czasie wypracowywania podstaw republikańskiego ustroju, oporu względem zaborców, budowania struktur państwa na drodze sukcesu zbrojnego i dyplomatycznego, sprzeciwu względem totalitarnych okupantów oraz obaleniu komunizmu. Ta potrzeba i pragnienie wolności powinno nam towarzyszyć także i dzisiaj, kiedy stoimy w obliczu nowych wyzwań.

Najmniejsza z naturalnych wspólnot będąca podstawą życia społecznego i państwowego. Oparta na małżeństwie, trwałym związku kobiety i mężczyzny, oraz wspólnocie i solidarności pokoleń. Miejsce przekazywania życia oraz wychowania człowieka i jego rozwoju. Relacje rodziny i wspólnot wyższego rzędu opierać się powinny na zasadach pomocniczości i poszanowania jej autonomii

Jedyne prawomocne narzędzie wpływu na władzę i równoważenia jej siły, wspólne dobro Polaków, obywatelska Res Publica, Rzecz Pospolita. Tylko silne, dobrze zorganizowane społeczeństwo obywatelskie ma szansę wspierać a jednocześnie kontrolować władzę publiczną w ramach realizacji celów z różnych sfer i na różnych poziomach. Nie mamy wątpliwości, że potrzeby natury ekonomicznej, edukacyjnej, patriotycznej będą zaspokajane wyłącznie przy szerokim, aktywnym i świadomym obywatelskim zaangażowaniu naszych rodaków.

Our organisations

Polish Non-Governmental Initiatives Confederacy

KIPR

Subscribe to our newsletter

 

Subscribe to our newsletter