Publication date
calendar 11 October 2021
Author
calendar Team KIPR

In brief

  • Prezes KIPR, Paweł Kwaśniak, został wybrany na Członka Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Paweł Kwaśniak, Prezes KIPR, został wybrany na członka Rady Działalności Pożytku Publicznego i będzie tam reprezentował głos stu organizacji zrzeszonych w ramach naszej Konfederacji.

Rada to organ opiniodawczo-doradczy oraz pomocniczy Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego. Pełni wiele ważnych funkcji, m.in.:

  • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących stosowania ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
  • wyrażanie opinii o rządowych projektach aktów prawnych dotyczących działalności pożytku publicznego oraz wolontariatu
  • udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pożytku publicznego
  • wyrażanie opinii w sprawach zadań publicznych, zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz organizacje kościelne i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych
  • tworzenie, we współpracy m.in. z organizacjami pozarządowymi, mechanizmów informowania o standardach prowadzenia działalności pożytku publicznego oraz o stwierdzonych przypadkach naruszenia tych standardów.

Członkami Rady są m.in. przedstawiciele organizacji pozarządowych, związków i porozumień pozarządowych. Cieszymy się, że głos organizacji zrzeszonych w Konfederacji Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej będzie reprezentowany w Radzie Działalności Pożytku Publicznego.

Related Publications

Subscribe to our newsletter

 

Subscribe to our newsletter